กิจกรรมวันที่ 2018-06-26
วันกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
รายละเอียด/กำหนดการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคูเมืองและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยานาง ได้ออกมาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพรสำราญเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก