กิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสือสานประเพณี
วันที่ 04/12/2018 เวลา 05:14 น. (81)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (448)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (254)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (257)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (284)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (265)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (240)