วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12/08/2019 เวลา 12:27 น. (46)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (631)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (370)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (388)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (413)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (400)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (344)