Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 45456 View view 3.228.220.31 rss feed
 
 ชื่อ :   นายประเสริฐ ศรีแสนปาง   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   นครราชสีมา
ติดต่อเบอร์โทร   0819671459
E - Mail :  srisanpang2@psr.ac.th,srisanpang2@gmail.com
ชื่อ :   นางปุณณภา สามิบัติ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  punnapa2306@gmail.com,punnapa@psr.ac.th
ชื่อ :   นายอลงกรณ์ สุขสังข์   ตำแหน่ง :   รักษาการอำนวยการโรงเรียน ครู(คศ.3)
ฝ่ายงาน   บริหารงานบุคคล   ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  alongkorn@psr.ac.th
ชื่อ :   นางพรเพ็ญ บรรลือทรัพย์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   บริหารงบประมาณ  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  pornpen@thaimail.com,pornpen@psr.ac.th
ชื่อ :   นายประเกียรติ การะพันธ์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  prakiak@psr.ac.th
ชื่อ :   นายกานต์ หมวดใหม่    ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ  ภูมิลำเนา   อุดรธานี
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  Karn@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวรุ่งไพลิน พรหมเอาะ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  rungpailin@psr.ac.th
ชื่อ :   นายสุรพงษ์ ดวงภักดีรัมย์   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  surapong@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวกัญญารัตน์ ศรีนามชัย   ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้าง (ธุรการ)
ฝ่ายงาน   ครูธุรการ  ภูมิลำเนา   หนองบัวลำภู
ติดต่อเบอร์โทร   0986506409
E - Mail :  
ชื่อ :   นายยุทธพิชัย เที่ยงสันเทียะ   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   นครราชสีมา
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  yuttapichai@psr.in.th
ชื่อ :   นายจักรกฤษณ์ ไชยศรีรัมย์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนิกร เนียมสอน   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   นครราชสีมา
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  nengza301137@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวประกายแก้ว พาเจริญ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   งานวิชาการ  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  prakay.k@hotmail.com,prakaykeaw@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวกานต์ธีรา ธรรมสา   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  kantheera@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวจันจิรา ศรีโคตร   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บริหารงบประมาณ  ภูมิลำเนา   ขอนแก่น
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  tk_neptune@hotmail.com,chanjira@psr.ac.th
ชื่อ :   นายนพณัฐ มุ่งพูนกลาง   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   งานวิชาการ  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  noppanut@psr.ac.th
ชื่อ :   นางจันทร์ประภัสสอน ประทุมทอง   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   งานบุคคล  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  krunew_n@hotmail.com,chanprapatsorn@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวจินตนา ศรีสุข   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   งานวิชาการ  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :   jintanasee@psr.ac.th
ชื่อ :   นายนายสนิท ทองทิพย์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   นครราชสีมา
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  sanitthongthip@gmail.com,sanit@psr.ac.th
ชื่อ :   นางสาวจันทร์นิภา จีบไธสง   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   งานวิชาการ  ภูมิลำเนา   นครราชสีมา
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  channipa.wehw@gmail.com,channipa@psr.ac.th
ชื่อ :   นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บริหารงานทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  aekawat@psr.ac.th,nongpreu@gmail.com
ชื่อ :   นายสุเมธ แทนไธสง   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  sumate@psr.ac.th
ชื่อ :   นายอภิชัย โชคสนิทวงศ์    ตำแหน่ง :   นักการภารโรง
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  
ชื่อ :   นายบุญมี เพชรตะกั่ว    ตำแหน่ง :   นักการภารโรง
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   บุรีรัมย์
ติดต่อเบอร์โทร   0623022234
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรำสราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ